شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
69كاهش مصرف نمك شغلي6 ساعت1397/12/261398/01/3008:0023:000شروع آزمون
70كاهش مصرف قندشغلي12 ساعت1397/12/261398/01/3008:0023:000شروع آزمون
72فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي و سامانه TTACشغلي8 ساعت1397/12/261398/01/3008:0023:000شروع آزمون
71بسته بندي ، نشانگر رنگي تغذيه اي و برچسب اصالتشغلي10 ساعت1397/12/261398/01/3008:0023:000شروع آزمون